HEKEL: Blomgordyn

hekel_blomgordyn

Met hierdie blokontwerp kan jy jou gordyngrootte in die wydte en lengte aanpas

KAREN ADENDORFF

Benodigdhede

Elle Crochet no. 5 (50 g-balle): 5 balle

Silver 011, 3 balle Blue 003 en 4 balle

Denim 050

2 mm-hekelpen

Naald om gare weg te werk

Grootte

Die gordyn is 100 cm x 63 cm

Afkortings

beg – begin

dies – dieselfde

dsl – dubbelslagsteek

dr – draai

gs – glipsteek

h/af – heg af

herh – herhaal

hlb – halflangbeen

kb – kortbeen

ks – kettingsteek

lb – langbeen

ls – lus

rdte – rondte

sp – spasie

st – steek

tr – trossie

vlg – volgende

Aanwysings

Blokke (hekel 72) Die eerste blok word met 8 rdts gehekel. Die tweede blok word tot by rdte 7 gehekel en dan in die 8ste rdte aan mekaar vasgehekel.
Eerste blok Met Silver, begin met 6 ks, gs in 1ste ks om ring te vorm. 1ste rdte: 5 ks, (1 lb in ring, 2 ks) 7 keer, gs in 3de van beg-5 ks. 2de rdte: (1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 2 ks-sp, gs in 1ste kb (= 8 blaartjies). 3de rdte: (4 ks, 1 kb tussen vlg 2 blaartjies) 8 keer, gs in 1ste ks. (Laat die 4 ks aan die agterkant van die blaartjies lê.) 4de rdte: (1 kb, 1 hlb, 5 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 4 ks-sp, gs in 1ste kb. 5de rdte: (4 ks, 1 kb tussen die vlg 2 blaartjies van vorige rdte) 8 keer, gs in 1ste ks. (Laat die 4 ks aan die agterkant van die blaartjie lê.) 6de rdte: (1 kb, 1 hlb, 7 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 4 ks-sp, gs in 1ste kb. H/af. 7de rdte: Met Blue: 1 kb in enige 4de lb van ’n blaartjie van vorige rdte, [5 ks, (3 dsl-tr, 3 ks, 3 dsl-tr, 3 ks, 3 dsl-tr) in vlg 4de lb van vlg blaartjie, 5 ks,1 kb in 4de lb van vlg blaartjie] 4 keer, gs in 1ste kb. H/af. 8ste rdte: Met Denim: Heg met gs in laaste gs van vorige rdte, 3 ks, (1 lb, 1 ks, 3 lb, 1 ks) in die 5 ks-sp, [(3 lb, 1 ks) in 3 ks-sp, (3 lb, 3 ks, 3 lb) bo in middelste tr (= hoek), (1 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp, (1 ks, 3 lb, 1 ks, 1 lb) in 5 ks-sp, 1 lb in kb, (1 lb, 1 ks, 3 lb, 1 ks) in vlg 5 ks-sp] 3 keer, (3 lb, 1 ks) in vlg 3 ks-sp, (3 lb, 3 ks, 3 lb) bo in middelste tr, (1 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp, (1 ks, 3 lb 1 ks, 1 lb) in 5 ks-sp, gs bo in beg-3 ks. H/af.
Tweede blok Hekel tot aan einde van rdte 7 soos by 1ste blok. 8ste rdte: Hekel verder soos rdte 8 tot by die hoek: (3 lb, 1 ks, 1 kb in hoek-3 ks van 1ste blok, 1 ks, 3 lb) in middelste tr van 2de blok, (1 ks, 3 lb) in vlg 3 ks-sp, 1 kb deur die 1 ks-sp van 1ste blok, (3 lb, 1 ks, 1 lb) in 5 ks-sp van 2de blok, 1 lb in 1 kb, (1 lb, 1 ks, 3 lb) in vlg 5 ks-sp, 1 kb in 1 ks-sp van 1ste blok, (3 lb, 1 ks) in vlg 3 ks-sp van 2de blok, 3 lb bo in middelste tr, 1 ks, 1 kb in 3 ks-sp in hoek van 1ste blok, voltooi die 2de blok soos by 1ste blok. Hekel 72 blokke op dié manier aan mekaar. Elke blok is dus op 4 plekke aan mekaar vas.
Rand rondom
1ste rdte: Met Denim: Begin by enige hoek: 3 kb in elke 3 ks-sp in elke hoek, 1 kb in elke lb en 1 kb in elke 1 ks-sp, 3 kb by elke las (hoeke) van 2 blokke. Hekel rondom en las met gs in 1ste kb en ook in vlg kb.
2de rdte: (5 ks, 1 dsl, 3 ks, 2 dsl) in dies st, *(2 ks, slaan 2 kb oor, 1 dsl in vlg 2 kb), herh tot by vlg hoek, (2 dsl, 3 ks, 2 dsl) in hoek,* herh van * tot * rondom, gs bo in beg-5 ks.
3de rdte: 3 ks, 1 lb in vlg dsl, 3 lb in 3 ks-sp, 1 lb in elk van vlg dsl, * (2 lb in elke 2 ks-sp, 1 lb in elke vlg dsl), herh tot by hoek, (1 lb in elke dsl, 3 lb in 3 ks-sp, 1 lb in vlg 2 dsl) *, herh van * tot * tot einde, gs bo in beg-3 ks.
4de rdte: 1 ks, 1 kb in elke lb rondom, gs in 1ste ks. H/af. Hekel verder oor slegs een sy in die lengte.
1ste ry: Met Blue: Las in die middelste kb van die 3 kb in hoek, 3 ks, 1 lb in elke kb tot by middelste kb in die vlg hoek aan die einde van die 12de blok, dr.
2de ry: 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb, * 3 ks, slaan 2 lb oor, 1 lb in vlg lb *, herh van * tot * tot einde van ry, dr.
3de ry: 3 ks, 1 kb in 1ste sp, * 3 ks, 1 kb in vlg sp *, herh van * tot * tot einde, dr.
4de ry: 3 ks, 2 lb in 1ste sp, 3 lb in vlg sp, * 1 ks, 2 lb in vlg sp, 3 lb in vlg sp *, herh van * tot * tot einde, dr.
5de ry: 1 kb in 1ste st, * 5 ks, slaan 5 lb oor, 1 kb in 1 ks-sp *, herh van * tot * tot einde, eindig met 1 kb in laaste lb, dr. 6de ry: 5 ks, 1 kb in 1ste sp, * 5 ks, 1 kb in vlg 5 ks-sp *, herh van * tot * tot einde, dr.
7de – 9de rye: Soos ry 6.
10de ry: 3 ks, * 5 lb in 5 ks-sp, 1 ks *, herh van * tot * tot einde, dr.
11de ry: * 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in vlg lb, 5 ks, slaan 2 lb oor, 1 kb in 1 ks-sp *, herh van * tot * tot einde, dr.
12de ry: * 5 ks, 1 kb in 5 ks-sp *, herh van * tot * tot einde, dr.
13de ry: 1 ks, 2 kb in elke 5 ks-sp, 1 kb in elke kb tot einde.
14de ry: Blommetjies aan die onderkant: 1 ks, 1 kb in vlg 10 kb, (10 ks, 1 kb in 2de ks vanaf pen, 1 kb in vlg 8 ks) 4 keer (= blomsteeltjies), slaan 5 kb oor, 1 kb in vlg 34 kb) 9 keer, eindig met 1 kb in vlg 12 kb. Gaan met Blue oor die vlg 3 sye voort met 3 kb in hoeke, 1 kb in elke kb, gs in 1e kb. H/af.
Blommetjies (hekel 36)
Met Silver, begin met 6 ks, gs in 1e ks om ring te vorm.
1ste rdte: 1 ks, 12 kb in ring, gs in 1ste kb.
2de rdte: 3 ks, 1 lb in dies st, (3 ks, slaan 1 kb oor, 2 lb in vlg kb) 5 keer, 3 ks, gs bo in beg-3 ks. H/af.
3de rdte: Met Denim [(1 kb, 1 hlb, 3 lb, 1 hlb, 1 kb) in elke 3 ks-sp, 1 kb tussen 2 lb] 6 keer. H/af. Die blommetjies kan vasgewerk of vasgehekel word. Hekel vas as volg in 3de rdte: (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 kb in 4e kb vanaf sykant, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in 3 ks-sp, 1 kb tussen 2 lb, voltooi 4 blaartjies, (1 kb, 1 hlb, 2 lb, 1 kb in 1ste blou steeltjie, 1 lb, 1 hlb, 1 kb) in vlg 3 ks-sp, voltooi blommetjie. Die tweede blommetjie sal aan die 1ste een vas gehekel word. Spasieer die blommetjies eweredig oor die ry. H/af. Werk al die los drade weg.

SOURCES
Elmarie knapton

Send this to a friend