Hekel ’n mandala-kussing

Mandalas is nou so gewild, hekel so ’n vrolike een vir jou bank

Deur CHRISTA SWANEPOEL

Moeilikheidsgraad: ***

Grootte:

40 cm x 40 cm

Wat het jy nodig?

  • Kartopu Flora 8 balle in kleure van jou keuse, plus 1 bal ekstra in een van die kleure vir agterkant
  • 4 mm-hekelnaald
  • Gekoopte kussing van 40 cm x 40 cm

Wenke

Jy kan oortreksel so bont maak soos in voorbeeld, of net skakerings van een kleur gebruik, of selfs net een kleur. Kleure word A tot H genoem – gebruik die kleure wat jy kies daarvolgens. Hekel meer mandalas en werk dit aanmekaar vir ’n oorgooideken Raak kreatief, wyk af van patroon en skep jou eie mandala met verskillende steke.

Afkortings

dies – dies; drsl – drieslagsteek; dsl – dubbelslagsteek; gs – glipsteek; kb – kortbeen; ks – kettingsteek; lb – langbeen; rdte – rondte; v-dsl – maak dsl voor om balkie van aangeduide st; vlg – volgende
Steekverduideliking
dsl-trossie
– maak dubbelslagsteek, maar moenie laaste lus deurtrek nie, maak tweede dubbelslagsteek, maar moenie laaste lus deurtrek nie, maak derde dubbelslagsteek en trek laaste lus deur al die lusse op naald drsl-trossie – soos dsl-trossie met een meer herhaling voor lus deur al die steke op naald getrek word

Aanwysings

Met A maak 5 ks en gs in 1ste st om ring te vorm.
1ste rdte: 3 ks (tel as lb), 11 lb in ring, gs in 3de ks aan beg. Heg af. 12 lb.
2de rdte: heg B in agterste lus van enige lb, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dies st, 2 lb in agterste lus van elke lb rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af. 24 lb.
3de rdte: heg C in enige lb, 1 ks, 1 kb in dieselfde st, 1 kb in elk van vlg 3 lb, 3 dsl-trossie in voorste lus van ooreenstemmende lb in 1ste rdte, *1 kb in elk van vlg 3 lb, slaan 1 lb in 1ste rdte oor, 3 dsl-trossie in voorste lus van van vlg lb in 1ste rdte, herh van * rondom, gs in kb aan beg. Heg af.
4de rdte: heg D in enige kb, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dies st, 2 lb in elke kb en in dsl-trossies rondom, gs in 3de ks aan beg. 48 lb. Heg af.
5de rdte: heg E in lb van 4de rdte tussen dsl-trossies in 3de rdte, 1 ks, 1 kb in dies st, *4 ks, 1 kb aan bokant van vlg dsl-trossie, 4 ks, 1 kb in lb van 4de rdte tussen vlg dsl-trossie van 3de rdte, herh van * rondom, eindig met gs in kb aan beg. 6-blaar-blom. Heg af.
6de rdte: heg B in agterste lus van enige lb net regs van blomblaarpunt, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dies st, *1 lb rondom stammetjies van boonste st van blomblaar, (2 lb in vlg st, 1 lb in vlg st) tot by blomblaarpunt, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af. 72 lb.
7de rdte: heg F in agterste lus van lb bokant blomblaar wat in 5de rdte gemaak is, 1 ks, 1 kb in dies sp, 1 kb in agterste lus van vlg 4 lb, *1 lb in voorste lus by basis van lb in 6de rdte (dit sal in die middel tussen blomblare wees), 1 kb in elk van vlg 11 lb, herh van * rondom, eindig met 1 lb in elk van laaste 4 lb. Heg af.
8ste rdte: heg G in enige lb van 7de rdte, 3 ks (tel as lb), 1 lb in vlg lb, 3 ks, *slaan 1 kb oor, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in elk van vlg 3 kb, 3 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 lb in lb, 1 lb in vlg kb, 3 ks, herh van * rondom, eindig met 1 lb, gs in 3de ks aan beg. Heg af.
9de rdte: heg A in eerste van enige 3 lb, 3 ks (tel as lb), 1 lb elk van vlg 2 lb, (1 dsl, 1 ks, 1 dsl) in oop kb van 7de rdte, *1 lb in elk van vlg 3 lb, (1 dsl, 1 ks, 1 dsl) in oop kb van 7de rdte, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af.
10de rdte: heg D in enige 1 ks-sp, 5 ks (tel as lb en 2 ks), 1 lb in dies ks-sp, slaan 1 lb oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb (V-steek gemaak), *(1 lb, 2 ks, 1 lb) in 1 ks-sp (V-steek), slaan 1 lb oor, (1 lb, 2 ks, 1 lb) in vlg lb, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af.
11de rdte: heg E in enige 2 ks-sp van dsl, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dies sp, 1 dsl, 3 ks aan bokant van dsl (picot), 1 dsl, 2 lb, alles in 2 ks-sp van dies V-st, *1 kb in 2 ks-sp van vlg V-st, (2 lb, 1 dsl, picot, 1 dsl, 2 lb) in 2 ks-sp van vlg V-st, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af.
12de rdte: heg H in enige kb tussen picotgroepe, 4 ks (tel as dsl), *1 lb in vlg lb, 1 hlb in vlg lb, 1 kb in dsl, 1 ks (agter picot), 1 kb in dsl, 1 hlb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 dsl in kb, herh van * rondom, gs in 4de ks aan beg. Heg af.
13de rdte: heg B in enige st van 12de rdte, 3 ks (tel as lb), 1 lb in elke st en 1 ks-sp rondom, gs in 3de ks aan beg, Heg af. 144 lb.
14de rdte: heg C in agterste lus van lb van vordige rdte reg bokant picot-punt, 3 ks (tel as lb), 1 lb in agterste lus van dies st, *1 lb in agterste lus van elk van vlg 5 lb, 1 dsl in picot van 11de rdte, slaan 1 lb oor, 1 lb in vlg lb, 2 lb in vlg lb, 1 lb in vlg lb, 1 dsl in dies picot, slaan 1 lb oor, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 5 lb, 2 lb in vlg lb, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg.
15de rdte: heg F in agterste lus van 2de lb aan begin van vorige ry, 3 ks (tel as lb), 1 lb in agterste lus van elk van vlg 3 lb, *1 v-dsl in dsl van 14de ry, slaan 1 lb oor, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 8 lb, v-dsl in vlg dsl van 14de ry, slaan 1 lb oor, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 8 lb, herh van * rondom, eindig met 1 lb in elk van laaste lb, gs in 3de ks aan beg. 162 ste.
16de rdte: heg A in agterste lus van 5de van 8 lb tussen V se bene wat gevorm het, 3 ks (tel as lb), 1 lb in agterste lus van vlg 5 lb, *1 v-dsl in dsl van vorige ry, slaan 1 lb oor, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 4 lb, 1 v-dsl in vlg dsl van vorige ry, slaan 1 lb oor, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 12 lb, herh van * en eindig met 1 lb in agterste lus van elk van vlg 5 lb. Heg af. 162 ste.
17de rdte: heg H in 1ste st (3 ks) van vorige rdte, 3 ks, 2 lb in agterste lus van vlg lb, *1 lb in agterste lus van elk van vlg 3 lb, 2 lb in agterste lus van vlg lb, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 2 lb, v-dsl in dsl van vorige ry, slaan 2 lb oor, v-dsl in vlg dsl van vorige ry, 1 lb in agterste lus van vlg 2 lb, 2 lb in agterste lus van vlg lb, 1 lb in agterste lus van elk van vlg 3 lb, 2 lb in agterste lus van vlg lb, 1 lb in agterste lus van vlg 2 lb, 2 lb in agtsrte lus van vlg lb, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. 198 ste.
18de rdte: heg E tussen enige dsl, 4 ks (tel as dsl), 2 dsl in dies sp, slaan dsl oor, *2 lb in vlg lb, (slaan 1 lb oor, 2 lb in vlg lb) 9 keer, 3 dsl tussen dsl van vorige rdte, herh van * rondom en eindig met 2 lb in vlg lb, (slaan 1 lb oor, 2 lb in vlg lb) 9 keer, gs in 4de ks aan beg.
19de ry: met E gs in 2de van 3 dsl, 3 ks (tel as lb), 1 lb in dies st, *1 lb in vlg dsl, (2 lb tussen 2 lb van vorige rdte) 10 keer, 1 lb in 1ste dsl, 2 lb in vlg dsl, herh van * rondom, eindig met 1 lb in dsl. Heg af. 216 ste.
HOEKE
Verdeel sirkel in 4 x 54 ste, plaas merker tussen V-ste met 54 ste tussenin.
Eerste hoek Met RKV heg D in 15de ste na regs van merker.
1ste ry: 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elk van vlg 4 ste, 5 hlb in elk van vlg 5 ste, 1 lb in elk van vlg 4 lb, 2 lb in vlg st, 1 lb in elk van vlg 4 ste, 1 hlb in elk van vlg 5 ste, 1 kb in elk van vlg 5 ste. Heg af.
2de ry: met RKV heg B 6 ste regs van 1ste st in D, 1 ks, 1 kb in dies st, 1 kb in elk van vlg 10 ste, 1 hlb in elk van vlg 5 ste, 1 lb in elk van vlg 5 ste, 3 drsl-trossie by basis van V-st in vorige rdte, 3 ks, 3 drsl-trossie by basis van 2 lb in vorige rdte, 1 lb in elk van vlg 5 ste, 1 hlb in elk van vlg 5 ste, 1 kb in elk van vlg 11 ste. Heg af. Herh vir ander drie hoeke.
Begin met rondtes 1ste rdte: met RKV heg G 6 ste na regs van eerste kb in B, 1 ks, 1 kb in dies st, *1 kb in elk van vlg 5 ste, 1 kb in eerste kb van B, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 3 keer, 1 hlb in elk van vlg 4 ste, 1 lb in elk van vlg 5 ste, 1 dsl in elk van vlg 5 ste, 9 drsl in 3 ks-sp, 1 dsl in elk van vlg 5 ste, 1 lb in elk van vlg 5 ste, 1 hlb in elk van vlg 4 ste, 1 kb in vlg st, (3 ks, slaan 1 kb oor, 1 kb in vlg kb) 3 keer, 1 kb in elk van vlg 7 ste, herh van * rondom, gs in kb aan beg.
2de rdte: heg F in eerste van 9 drsl in hoek, 3 ks, 1 lb in dies st, maar moenie deur laaste lus trek nie, 1 lb in dies st, maar moenie laaste lus deurtrek nie, don, trek lus deur al die lusse op naald, (3 ks, slaan 1 drsl oor, 1 x 3 lb-trossie in vlg drsl) 4 keer, * 1 lb in elk van vlg 2 ste, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 lb in elk van vlg 2 ste, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 hlb in elk van vlg 2 ste) 3 keer, 1 ks, (agter 3 ks-sp van ry met H, maak 2 lb in oop st van ry B) 3 keer, 1 ks, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, *(slaan 1 kb oor, 1 lb in elk van vlg 2 kb, 1 ks) 3 keer, slaan 1 kb oor, 1 lb in vlg kb, 1 ks, (agter 3 ks-sp van ry met H, maak 2 lb in oop st van ry B) 3 keer, (1 ks, slaan 1 st oor, 1 hlb in elk van vlg 2 ste) 3 keer, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 lb in elk van vlg 2 ste, 1 ks, slaan 1 st oor, 1 lb in elk van vlg 2 ste, 1 x 3 lb-trossies in vlg drsl, (3 ks, slaan 1 drsl oor, 1 x 3 lb-trossie in vlg drsl) 4 keer, herh van * rondom, gs in trossie aan beg. Heg af.
3de rdte: heg A in eerste trossie, *3 ks (tel as lb), 2 lb in 3 ks-sp, 1 lb in trossie, 2 lbin vlg 3 ks-sp, (2 lb, 3 ks, 2 lb) in trossie (hoek), 2 lb in 3 ks-sp, 1 lb in trossie, 2 lb in 3 ks-sp, 1 lb in trossie, (1 lb in elk van vlg 2 ste, 1 dsl in oop steek in vorige ry)4 keer, 1 lb in elk van vlg 2 ste, (2 dsl in 3 ks van ry H) 3 keer, 1 lb in vlg st, (1 dsl in oop steek in vorige ry, 1 lb in elk van vlg 2 ste) 3 keer, 1 dsl in oop st van vorige ry, 1 lb in vlg lb, herh van * rondom, gs in 3de ks aan beg. Heg af.
4de rdte: heg H in enige st om rand, 1 ks, 1 kb in dies sp, 1 kb in elke st tot hoek-sp, (3 kb, 2 ks, 2 kb) in hoek-sp, *1 kb inelke st tot vlg hoek-sp, (2 kb, 2 ks, 2 kb) in hoek-sp, herh van * rondom en eindig met 1 kb in elke kb tot einde, gs in 1ste kb. Heg af. Herh laaste ry in kleure van jou keuse tot werk 40 cm groot is indien nodig.
AGTERKANT
Maak ry ks van 40 cm lank (ongeveer 68–70 ks).
1ste ry: 1 lb in 4de ks van naald af, 1 lb in elke ks tot einde.
2de ry: 3 ks, 1 lb in elke lb tot einde. Herh laaste ry tot agterkant 40 cm lank is. Heg af.

Om te voltooi

Met regte kante teen mekaar werk drie sye toe, keer na regte kant om, druk kussing in en werk laaste sy toe.

Send this to a friend